`Erasmus+` stratēģiskās starpskolu partnerības projekts `Digital Update on the Arts and Creativity in Education` (`Mākslu un radošuma digitālais atjauninājums izglītībā`)

   

Projekta akronīms: “The ARTICS”

Līguma numurs: 2017-1-LV01-KA219-035422_1 

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. septembris – 2019. gada 31. augusts

Piešķirtais finansējums: EUR 26 515,00

Projektu koordinē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija www.pvg.edu.lv  skolotāja Anna Verza, annav@pvg.edu.lv

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/artics/

Projekta partnerības skolas:

Twinning Label (PDF)

Projekta dalībnieki:
Elīza Gurgone, Ērika Trubiņa, Vlada Aleksejeva, Ieva Sparāne, Matīss Buks, Anete Haritonova, Mārcis Adamovičs, Nauris Zeiliņš, Miks Babris, Diāna Griga, Iluta Rusiņa, Rainers Trubačs, Armands Rusiņš, Daniela Maceikeviča, Iļja Martinovs, Ilva Valdone, Evita Saleniece, Diāna Harlamova, Anastasija Dementjeva, Aija Gžibovska, Margarita Džeriņa, Dace Antra Pūdža, Ilga Kivleniece, Alīda Anspoka, Ernests Valainis, Atis Gorins.


Projekta kopsavilkums

21.gadsimtā jauniešiem Eiropā ir daudz iespēju un izaicinājumu tāpēc mūsu – skolotāju – pienākums ir palīdzēt viņiem apgūt ne tikai pamatprasmes un digitālās iemaņas, bet arī pilnveidot transversālās prasmes, attīstīt viņu potenciālu un celt pašapziņu, mācīt būt aktīviem un līdzatbildīgiem pilsoņiem, uzdrīkstēties uzņemties riskus un prast novērtēt piedāvātās iespējas. Mūsdienu pasaulē ir svarīgi cienīt dažādību, novērtēt un izprast dažādas kultūras, būt atvērtam dažādiem domāšanas veidiem un rīcībai. Mēs savā projektā akcentējām un izmantojām mākslas, mūsdienu tehnoloģijas un radošumu kā alternatīvu izaicinājumu ierastajam uz skolotāju centrētam mācīšanas modelim. Radošās klases elementu un mākslu tehniku apvienojums ar jaunākajām mūsdienu tehnoloģijām un rīkiem noteikti dažādoja mācību procesu, cēla skolēnu un skolotāju pašvērtējumu, sniedza gandarījumu par paveikto, stiprināja ticību savām spējām un motivēja vēl aktīvāk iesaistīties mācību un ārpusklases pasākumos. Aktīva līdzdalība dažādās projekta darbnīcās veicināja interaktīvo mācīšanos, uzlaboja sociālās un komunikatīvās iemaņas, trenēja kritisko un radošo domāšanu, pilnveidoja problēmrisināšanas un līderības prasmes. Nozīmīga loma projektā bija arī lasīt un rakstītpratībai, IT prasmju uzlabošanai un pilnveidotām angļu valodas prasmēm un iemaņām. Partnerības dalībnieku profils bija ļoti plašs: skaita ziņā maza Latvijas Valsts ģimnāzija ar izcilu pieredzi mūzikā, dejā, mākslā un digitālās mācīšanas iemaņām; Spānijas lauku vidusskola, kurā Eiropas projektu īstenošanā prasmīgi iesaista skolēnus no dažādiem sociāliem slāņiem; milzīga Portugāles skola, kurā risina personālvadības darba uzlabošanas, skolas sekmju un izglītības darba kvalitātes uzlabošanas jautājumus; maza Grieķijas skola ar pieredzi drāmas un radošās klases elementu izmantošanā mācību procesā; Somijas skola ar individuālu pieeju skolēniem; multinacionāla Itālijas skola ar augstiem sasniegumiem tūrisma vadībā, viesmīlībā, kulinārijā un konditorejā. Šī dažādība un daudzpusīgā pieeja pozitīvi ietekmēja projekta īstenošanas gaitu, sasniedzamos rezultātus un kvalitāti. Projekta praktiskajās nodarbībās apvienojām dažādu mākslas elementu un mūsdienu IT rīku un aplikāciju izmantošanu radošajās aktivitātēs: kopīgas dzejas, stāstu un scenāriju rakstīšana, filmu un video uzņemšana, radošās klases elementi, pētnieciskie darbi un to izstrāde utt. Šo darbnīcu laikā skolēni un skolotāji, kuri darbojās kā koordinatori, varēja izteikt sevi brīvā un nepiespiestā atmosfērā, sadarboties un mācīties viens no otra. Projekta dalībnieki gatavoja prezentācijas par savu un citām projekta valstīm, organizējām un piedalījāmies projekta logo zīmēšanas konkursā, sacerējām projekta dziesmu, gatavojām publikācijas un relīzes masu informācijas līdzekļiem, sazinājāmies sociālajos tīklos, publicējām projekta materiālus eTwinning platformā un projekta mājaslapās. Jaunieši pilnveidoja runas mākslu, kritisko domāšanu un argumentācijas prasmes, apguva sadarbību komandā un prasmīgu, atbildīgu sociālo tīklu lietošanu. Pirms katras mobilitātes brauciena dalībnieki centās apgūt pamatfrāzes uzņemošās valsts valodā un iepazīties ar šīs valsts kultūru un tradīcijām. Plānotajās starptautiskajās aktivitātēs iekļāvām komandas darbu, sadarbību, radošo rakstīšanu stāstu rakstīšanu un stāstīšanu. drāmas un teātra elementus, lomu spēles, improvizāciju, rokdarbus un amatprasmes, deju, mūziku, kustību un ritmu. Visi dalībnieki bija līdzvērtīgi, neatkarīgi no viņu kultūras, izcelsmes vai pārliecības. Mēs meklējām veidus, kā palīdzēt skolēniem atklāt viņu talantus, atraisīt slēpto potenciālu, celt pašapziņu un attiecīgi mainīt viņu attieksmi pret skolu un pašu mācību mācīšanās procesu, Īpaša uzmanība tika pievērsta jauniešu pilsonisko prasmju attīstīšanai. Projekta dalībnieki aktīvi piedalījās dažādās sabiedriskās aktivitātes, organizēja un atbalstīja labdarības pasākumus, piedalījās vides sakopšanas talkās un apkārtnes labiekārtošanas darbos, sniedza koncertus un iesaistījās vietējo kopienu dzīvē. Tā bija iespēja arī iepazīt dažādu Eiropas valstu kultūru un mācīties vienam no otra. Projekta aktivitātes un rezultāti tika plaši atspoguļoti masu informācijas līdzekļos un projekta mājaslapās. Jaunas, un varbūt arī inovatīvas, idejas bagātināja skolotāju profesionālo pieredzi, sniedza gandarījumu par paveikto, un paplašināja redzesloku par ES sniegtajām iespējām.


The Project Glossary  

Projekta dziesma (m4a)
Dziesmas vārdi (pdf) Projekta aktivitātes