Dokumenti

JEPVĢ nolikums (PDF)
Iekšējās kārtības noteikumi (PDF, 2023.10.27.)

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas (PDF, 2024.02.22.)

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (PDF, 2023.09.01.)

JEPVĢ 2023./2024.m.g. izcilības balvu nolikums (PDF, 2024.04.10.)

JEPVĢ audzināšanas darba prioritātes 2023./2024., 2024./2025., 2025./2026.m.g. (PDF, 2023.10.30.)

Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (PDF, 2024.02.08.)

Kārtība izglītības procesa organizēšanai, nodrošinot Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanu Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (PDF, 2021.08.28.)