JEPVĢ bibliotēka 2023./24. mācību gadā

JEPVĢ bibliotēkas galvenais uzdevums ir līdzdalība ģimnāzijas licencētajās programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu un audzināšanas darba programmām. Lai to īstenotu, galvenā uzmanība tika koncentrēta uz nepieciešamo mācību līdzekļu nodrošināšanu finansējuma ietvaros, skolotāju informēšanu par jaunākajiem mācību un metodiskajiem izdevumiem un to iegādi.

Bibliotēkas krājumā ir 16 450 grāmatu un citu iespieddarbu, no tiem 8590 –  mācību grāmatas, lietotāju skaits ir 208 lasītāji, to vidū ir gan skolēni, gan pedagogi un tehniskie darbinieki. Lasītāju apkalpošana notiek elektroniski vienotajā Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE. Nevar teikt, ka mūsdienu jaunieši ir ļoti aktīvi grāmatu lasītāji, taču nav arī tā, ka nelasa. Latviešu valodas un literatūras skolotāji mudina skolēnus lasīt programmas ietvaros un ieteiktās grāmatas lielākā daļa arī lasa. Mācību gada laikā izsniegti vairāk nekā 300 daiļliteratūras darbi, tātad katrs skolēns ir izlasījis gandrīz divas grāmatas. Daļai skolēnu labāk patīk lasīt Internetā. Skola abonē portālu letonika.lv, kurā no mūsu skolas 2023. gadā bija piereģistrējušies 141 lietotājs, kuri izmantojuši 4132 lietojuma vienības.

JEPVĢ bibliotēkā regulāri tiek izvietota informācija par katra mēneša svētku un atceres dienām un ievērojamu cilvēku jubilejām. Rakstnieku apaļajām jubilejām tiek veidotas izstādes no bibliotēkas krājuma. Šajā mācību gadā bija iekārtotas izstādes “Ojāram Vācietim – 100”, “Edvartam Virzam – 140”, “Vilim Plūdonim – 150”, “Broņislavai Martuževai – 100”, “Margaritai Stārastei – 110”, “Jānim Klīdzējam – 100”. Tradicionāli tiek veidotas grāmatu un metodisko materiālu izstādes gadskārtu svētkiem – Ziemassvētkiem un Lieldienām, valsts svētkiem – Latvijas proklamēšanas gadadienai “Grāmata par Latviju”  novembrī, 1991. gada janvāra barikāžu atceres dienai janvārī, Latvijas neatkarības atgūšanas gadadienai maijā. Tāpat bibliotēka iesaistās arī skolas pedagogu rīkoto pasākumu papildināšanā ar grāmatu izstādēm. Tādas šogad bija izstādes, veltītas Starptautiskajai dzimtās valodas dienai, Starptautiskajai teātra dienai, Latvijas 20 gadiem Eiropas Savienībā, vācu valodas mēnesim veltīta grāmatu vācu valodā izstāde.

Bibliotēka aicina skolēnus arī uz bibliotekārajām stundām. Šajā mācību gadā notika bibliotēkas stunda “Latvijas kultūras kanons bibliotēkā”, “Edvarts Virza un “Baigais gads””, “1991. gada janvāra barikādes atceroties”, “Ej pie rūķa skoloties”, veltīta Margaritas Stārastes jubilejai, “Lasīšana un latviešu tautas un literārās pasakas”, skaļās lasīšanas stunda.

Ģimnāzijas skolēni un darbinieki aktīvi izmanto arī citus bibliotēkas pakalpojumus. Bieži nākas nokopēt vai izdrukāt kādu mācību materiālu, citiem vajag kādu uzziņas literatūru no lasītavas vienai mācību stundai vai dienai. Proģimnāzijas klašu skolēni laiku īsina ar galda spēlēm, īpaši iecienītas ir puzles un magnētu spēle.

Novēlu visiem lasītājiem jauku, interesantu un piedzīvojumiem bagātu vasaru ar grāmatu rokās.

Natālija Pīzele, JEPVĢ bibliotekāre

print

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.