Tikšanās ar valodu tehnoloģiju konsultantu

6. martā interesenti, kuri vēlējās uzzināt kaut ko vairāk par valodām un tehnoloģijām, tika aicināti uz tikšanos ar Imantu Martinsonu, uzņēmuma “AMPLEXOR Latvia” valodu tehnoloģiju konsultantu. Tās laikā bija iespēja iepazīties ar tulka un tulkotāja darba specifiku, studiju iespējām un tehnoloģiju atbalstu šajās profesijās, kā arī aktualizēt svešvalodu zināšanu nozīmīgumu jauniešu dzīvē.

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā

Atskats uz projektu dienām februārī

Dalībai Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē pēc projektu un zinātniski pētniecisko darbu prezentēšanas 16.februārī no ģimnāzijas tika izvirzīti 7 labākie darbi: “Ģimene un mājas kā vērtība Jāņa Streiča veidotajās filmās“ (autore Alise Lutinska no 12.D, konsultante Anna Svile), „Marka Rotko „atgriešanās“ Latvijā“ (autore Agnese Pūga no 11.V, konsultante Anna Svile), „Austrumu un Rietumu cilvēka pasaules redzējuma sastapšanās Roberta Mūka dzejā“ (autore Anna Marija Onckule no 11.V, konsultante Anna Svile), „Reklāmas psiholoģiskā ietekme uz indivīdu“ (autore Elīna Vanaga no 11.DK, konsultante Ilze Čamane), „Eitrofikācija Preiļu ūdenstilpnēs“ (autore Laura Buka no 12.D, konsultante Valentīna Pastare), „Reliģiskās mūzikas funkcija sabiedrībā” (autore Ausma Dzerkale no 12.D, konsultante Ilze Rožinska), “Ziemas saulgriežu tradīciju dzīvotspēja mūsdienās” (autore Lauma Tumašova no 11.DK, konsultante Ilze Rožinska).

Arī citi ģimnāzisti šogad bija čakli strādājuši un savlaicīgi  paveikuši savus darbus. Tikai nedaudziem, kuri nevarēja ierasties uz darbu prezentēšanu, vajadzēs to darīt aprīlī. Īpašs prieks ir par 7.D un 8.D klašu skolēniem, kuri visiem skolas pedagogiem prezentēja savus projekta darbus par tēmām “Medus” (7.D) un “Piecas mācību stundas Preiļos” (8.D).

Paldies skolotājiem par atbalstu un ieguldīto darbu, vadot projekta un zinātniski pētnieciskos darbus.

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā

Preiļu robotikas kluba komanda izcīna ”Siguldas robotu kausu 2017”

2017. gada 25. februārī Siguldā notika `Siguldas Robotu kauss 2017`, kurā piedalījās arī Preiļu robotikas kluba dalībnieki. No Preiļiem sacensībās piedalījās 16 dalībnieki dažādās disciplīnās ar 24 robotiem, t.sk. MiniSumo, līnijsekošanas, folkrace, Lego Sumo un elektronikas darbu izstādē. Jāatzīmē, ka līnijsekotāji un folkrace roboti ir pašu dalībnieku projektēti un būvēti, t.sk. virsbūves modelētas 3D programmās un drukātas ar 3D printeri. Savukārt Mini Sumo sacensībās tika izmantoti RTU robotikas kluba konstruētie SumoBoy roboti, bet Lego sumo robotu uzbūvē drīkstēja izmantot tikai Lego detaļas. Komandas sastāvā bija Aldis Buks, Armands Upenieks, Linards Šmeiksts, Matīss Dambītis, Matīss Buks, Ilja Isajevs, Eduards Lipiniks, Lauris Matisāns, Iļja Martinovs, Toms Vilcāns, Jānis Ziemelis, Reinis Ķiberis, Valdis Mihailovs, Solvita Ragauša, Santa Vojevodska, Agris Vojevodskis, Guntis Bogotais un Egīls Sirmais.

Šogad sacensībās tika gūti ļoti labi panākumi un mūsu komanda kopvērtējumā izcīnīja `Siguldas robotu kausu 2017`! Paldies visiem, kuri palīdzēja kaldināt kopīgo panākumu!

Matīss Buks (10.V klase) izcīnīja 1. vietu un 3. vietu folkrace, 3. vietu MiniSumo sacensībās; Matīss Dambītis (12.D klase) 2. vietu līnijsekošanas disciplīnā skolēnu un 2. vietu studentu/amatieru grupās; Toms Vilcāns (10.D klase) 2. vietu folkrace disciplīnā; Iļja Martinovs 2. vietu MiniSumo sacensībās; Linards Šmeiksts (RTU, 3. kursa students) 1. vietu līnijsekošanas disciplīnā studentu/amatieru grupā un piedalījās elektronikas darbu izstādē. Novēlam veiksmi nākamajās sacensībās!

Sacensības Siguldā ir vienas no lielākajām Latvijas robotikas sacensībām, kas notiek Latvijā un tās notiek sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC). Šogad sacensībās bija reģistrēti 208 roboti. Paldies organizatoriem par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā!

Preiļu robotikas kluba nodarbības notiek Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Paldies PVĢ absolventiem, tagad RTU studentiem, Armandam Upeniekam un Linardam Šmeikstam par ieguldīto darbu skolēnu konsultēšanā!

Sacensību fotogalerija

Juris Erts, robotikas kluba darba organizators

Sveicam novadu apvienības ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!

1. vieta – Laura Buka (12.D), Lauma Tumašova (11.D), Sandis Mauriņš (10.D)
2. vieta – Ausma Dzerkale (12.D), Reinis Ķiberis (10.D)
3. vieta – Kristiāna Skutele (12.D), Lauris Matisāns (11.D), Ieva Sparāne (10.D), Arvis Prikulis (10.V)
Atzinība – Anastasija Isajeva (12.D), Mārtiņš Sondors (11.D), Anete Haritonova (10.V), Aija Gžibovska (10.D)

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā

JEPVĢ gatavojas kļūt par Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu

Lai veicinātu jauniešu apziņu par sevi kā Latvijas un Eiropas nozīmīgu daļu, rosinātu vēlmi izprast sabiedrībā notiekošo un radītu vēlmi līdzdarboties sabiedrības procesos, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā aicināja skolas iesaistīties Eiropas Parlamenta radītā sadarbības platformā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”.

Projektu jau veiksmīgi novērtējušas sešas pilotprojekta valstis: Francija, Īrija, Itālija, Polijā un Spānija. Šogad projekta īstenošana notiks arī Latvijas skolās.

17. februārī Eiropas Savienības mājā notika pirmā projekta dalībnieku tikšanās ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā vadītāju Jolantu Bogustovu, Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri, Jauno mediju un digitālā mārketinga speciālistu Artūru Medni un Radio personību, Komunikācijas pasniedzēju Valdi Melderi. Projekta dalībniekiem bija iespēja uzzināt ne tikai par Eiropas Vēstnieku skolas projekta mērķi, uzdevumiem un piedāvātajām iespējām, bet arī iepazīties ar Eiropas Parlamenta deputātu vīziju par jauniešu iespējām nākotnē un šobrīd veicamajiem pasākumiem, kas sekmētu jauniešu attīstību, līdzdalību un mijiedarbību ar Eiropas Parlamentu.

Ņemot vērā mūsu ģimnāzijas 15 gadu ilgo pieredzi dažādu Eiropas projektu īstenošanā: četru “Comenius” daudzpusējās skolu partnerības projektu koordinēšana, “Erasmus+” stratēģiskās starpskolu partnerības projekta aktivitātēs skolā, jauno tulkotāju konkursa “Juvenes Translatores” organizēšana, uzvara trijos ”Euroscola” konkursos un piedalīšanās debatēs Eiropas Parlamentā Strasbūrā, skolotāju un ģimnāzistu vizītes EP Briselē, ikgadējie Eiropas dienas pasākumi ģimnāzijā, konkursi “Erudīts” par ES un tās dalībvalstīm, Eiropas Savienības un Parlamenta materiālu izmantošana un integrācija dažādu mācību priekšmetu stundās u.c., dalība jaunajā EP Vēstnieku skolas projektā ir loģisks iesāktā darba turpinājums. Tuvākajā laikā izveidosim  JEPVĢ skolotāju  un skolēnu vēstnieku komandu, kura sāks īstenot EP programmas izvirzītos uzdevumus, lai maijā kļūtu par oficiālu EP Vēstnieku skolu.

Skolotāji kļūst par Eiropas Parlamenta vēstniekiem skolās Latvijā

Anna Verza, JEPVĢ komandas dalībniece