PVĢ un Preiļu novada KC deju kopa ”Gaida” piedalījās IV Starptautiskajā folkloras festivālā „Svetoč -2016”

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada Kultūras centra deju kopa ”Gaida” piedalījās IV Starptautiskajā folkloras festivālā „Svetoč -2016”, kurš notika no 25. – 28. augustam Pērnavā /Igaunija/.
Festivāla ietvaros norisinājās deju konkurss, kurā Preiļu dejotāji ieguva 1. vietu. Konkursā piedalījās dejotāji no Krievijas, Baltkrievijas un Igaunijas.
Festivāla laikā dejotāji apmeklēja krievu un igauņu dejas meistarklases, piedalījās rīkotajos ielu koncertos, apmeklēja Svētās Jekaterinas baznīcu un noslēgumā mūsu dejotājiem bija gods piedalīties arī festivāla noslēguma koncertā.
Dejotājiem tika piedāvāta arī lieliska iespēja atpūsties pie jūras un izbaudīt ūdens procedūras baseina kompleksā. Bijām patīkami pārsteigti par festivāla augsto norises līmeni un sirsnīgo attieksmi pret mums.
Pateicamies par atbalstu un iespēju piedalīties šajā festivālā A/S “Preiļu siers”, Preiļu novada domei un dejotāju vecākiem.

20160828_gaida_01 20160828_gaida_02 20160828_gaida_03

Deju kolektīva vadītāja Gaida Ivanova

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākums

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

29. augustā Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās kursi – tika īstenota ar Preiļu novada pašvaldību saskaņota pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 8 stundu apjomā “Dažādu mācību metožu un metodisko paņēmienu izmantošanas iespējas klases stundās”. Mūžizglītības un kultūras institūta ”Vitae” valdes priekšsēdētāja, šīs programmas lektora Rolanda Ozola sniegums izraisīja lielu interesi un tika vērtēts ļoti atzinīgi. Programmu apguva 51 pedagogs no Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu 1.pamatskolas, Salas pamatskolas, Pelēču pamatskolas, Vārkavas vidusskolas, Vārkavas pamatskolas, Aglonas vidusskolas, Preiļu novada bērnu un jauniešu centra un Izglītības pārvaldes. Atsaucoties uz lielo ieinteresētību, šī programma tiks piedāvāta pedagogiem vēlreiz skolēnu ziemas brīvdienās.

Anita Lazdāne, PVĢ direktores vietniece metodiskajā darbā

Uzdevumi.lv: Kā atbalstīt bērnu mācībās?

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Dārgie vecāki!

Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā.

Neapmierina bērna atzīmes

Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu – uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.

Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam

Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī – vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais “Es mācos!” ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.

Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu

Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!

“Erasmus+“ stratēģiskās starpskolu partnerības projekts

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Ar 2016. gada 1 .septembri sāksim darbu PVĢ “ Erasmus+” stratēģiskās starpskolu  partnerības  projektā “Home  Alone” (“Viens pats mājās”).
Projekta tēma – mūsdienu jauniešu savstarpējās attiecības, attiecības skolā un ģimenē, atsvešināšanās, vientulība un atstumtība, atkarība no interneta, tās radītās problēmas un droša moderno  tehnoloģiju izmantošana.

Labajā praksē  dalīsies projekta partnerības skolas no 7 Eiropas  Savienības valstīm: Polijas, Slovēnijas, Rumānijas, Grieķijas, Lietuvas, Spānijas un Latvijas.
Projekta ilgums līdz 2018. gada 31. augustam.

Projekta koordinatore  Anna Verza

2016. gada 23. augustā PVĢ mājaslapa iegūst jaunu izskatu!

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

23. augustā PVĢ tika nomainīta vecā labā mājaslapa ar jaunu! Iepriekšējā mājaslapa un visa tajā esošā informācija būs skatāma Arhīvā adresē old.pvg.edu.lv !
Jauno mājaslapu izstrādāja Eduards Lipiniks, 2.D.
Gaidām ieteikumus gan mājaslapas satura sadaļām, gan dizainam un krāsām!
Lai mums veicas padarīt mājaslapu vēl labāku!

Juris Erts, informātikas skolotājs

PVĢ skolēnu papildus uzņemšanas iestājpārbaudījumi 25. augustā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Jaunumi

Preiļu Valsts ģimnāzijā iestājpārbaudījumi skolēnu uzņemšanai 7., 8. un 10. klasē š.g. 25. augustā plkst. 10.00
Dokumentu iesniegšana līdz 25. augustam no plkst. 9.00–15.00
Bez iestājpārbaudījumiem uzņemsim skolēnus, kuriem ir godalgotas vietas olimpiādēs vai vidējā atzīme 6., 7. klašu liecībā ir vismaz 6 balles. 10. klasē – apliecībā par pamatizglītību ir vismaz 7 balles.

Papildus informācija pa tālr.65321663
PVĢ administrācija
/17.08.2016/

20. izlaidums Preiļu Valsts ģimnāzijā

Posted Atstāt komentāruPublicēts Notikumi

10. jūnijā plkst.18.00 Preiļu Kultūras namā notika 20. Preiļu Valsts ģimnāzijas izlaidums. Šogad ģimnāziju absolvēja 60 jaunieši. Šajā svētku dienā viņus uzrunāja direktore Ligita Pauniņa, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis. Atvadu sveicienus un sirsnīgus ceļa vārdus absolventiem veltīja viņu audzinātājas Elita Grigale (3.A), Silvija Kivko (3.B), Aina Leikuce (3.D). Triju gadu laikā, mācoties ģimnāzijā, tika paveikts ļoti daudz – gūti panākumi novada un valsts olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos, skatēs, jaunieši aktīvi piedalījās skolas, novada sabiedriskajā dzīvē, atklājot savus visdažādākos talantus.
Izlaidumā Ministru prezidenta Atzinības raksti tika pasniegti Kristai Šķēpai (3.D), Laurai Repelei (3.D) un Ričardam Kraupšam (3.D), Latgales plānošanas reģiona Atzinības rakstu saņēma Renāts Konovalovs (3.B).
Paldies absolventu vecākiem par sirsnīgajiem vārdiem, laba vēlējumiem un jauko priekšnesumu! Izskanot Preiļu Valsts ģimnāzijas himnai, absolventi devās gājienā uz Preiļu Valsts ģimnāziju. Lielu paldies jāsaka VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa darbiniekiem, kuri rūpējās par drošību gājiena laikā.
Novēlam mūsu absolventiem, lai piepildās viņu ieceres, sapņi kļūst par īstenību un iecerētie mērķi tiek realizēti! Lai izdodas!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/15.06.2016/

2015./2016. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti!

Posted Atstāt komentāruPublicēts Izglītība

Centralizēto eksāmenu latviešu valodā kārtoja 60 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 80% un vairāk ir ieguvuši 18 (30%) audzēkņi – Santa Fedotova (92%); Kristīne Timofejeva (90%); Laila Givoina (89%); Laura Repele (89%); Guntis Mauriņš (89%); Krista Šķēpa (89%); Diāna Skuķe (89%); Jacinta Vilcāne (89%); Andis Stabulnieks (88%); Ričards Kraupša (87%); Airita Erte (86%); Laima Givoina (86%); Santa Trūpa (86%); Aija Juhneviča (84%); Elīza Kabakova (84%); Rūta Vucāne (83%); Linda Broka (80%); Zane Elste (80%).
Centralizēto eksāmenu matemātikā kārtoja 60 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 80% un vairāk ir ieguvuši 7 (12%) audzēkņi – Krista Šķēpa (98%); Ričards Kraupša (91%); Guntis Mauriņš (86%); Kārlis Sondors (85%); Andis Stabulnieks (84%); Laura Repele (82%); Laima Givoina (80%).
Centralizēto eksāmenu angļu valodā kārtoja 40 ģimnāzists. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Gatis Saulišs (91%); Krista Šķēpa (90%); Ričards Kraupša (90%); Jacinta Vilcānas (87%); Kārlis Sondors (83 %).
Centralizēto eksāmenu krievu valodā kārtoja 24 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvusi Laila Givoina (94%); Kristīne Timofejeva (93%); Laima Givoina (90%); Diāna Skuķe (89%); Anna Malahova (87%).
Centralizēto eksāmenu bioloģijā kārtoja 6 ģimnāzisti. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Laila Givoina (86%); Laima Givoina (84%).
Centralizēto eksāmenu fizikā kārtoja 4 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvis Ričards Kraupša (92%).
Centralizēto eksāmenu ķīmijā kārtoja 4 ģimnāzisti. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Krista Šķēpa (95%); Laura Repele (92%).
Centralizēto eksāmenu vēsturē kārtoja viens ģimnāzists – Andis Stabulnieks (84%).
Centralizēto eksāmenu vācu valodā kārtoja 2 ģimnāzisti. Labākais vērtējums ir Laurai Repelei (84%).

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā