Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi Jāņa  Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (JEPVĢ) 7. klasē

1.Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) izglītības programmā 7. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuru 6. klases liecībā mācību sasniegumi ir novērtēti ar 4 ballēm un augstāk.

2.Bez iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti skolēni:

  • kuri pēdējos divos gados ir ieguvuši godalgotas vietas dažāda mēroga olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās,
  • gada vidējā atzīme nav zemāka par 6 ballēm.

3.Pārējie skolēni kārto iestājpārbaudījumu –  kombinēto testu (testa programma ģimnāzijas mājas lapā no 01.04.2017.).

Iesniedzamie dokumenti:

1.Direktoram adresēts vecāku iesniegums
Iesnieguma forma (DOC) – var aizpildīt elektroniski un atsūtīt parakstītu ar e-parakstu uz adresi preiluvalstsgim@pvg.edu.lv, – var izdrukāt un aizpildīt ar roku un parakstīt, – var aizpildīt elektroniski un izdrukāt un parakstīt ar roku (izdrukātos iesniegumus iesniegt skolas kancelejā).
2.Liecības kopija, uzrādot oriģinālu.
3.Olimpiāžu un konkursu sasniegumus apliecinoši dokumenti. 4.Dzimšanas apliecības kopija.
5.Foto kartiņas (2 gab. 3 x 4 cm).
6.Iesniegums par dzīvošanu internātā ,ja nepieciešams ( veidlapu izsniegs kancelejā). 

Dokumentus pieņems: no 01.06.2017. līdz 07.06.2017.

Iestājpārbaudījumi notiks   8. jūnijā  pl. 1000

Stundu plāns (PDF)

Iestājpārbaudījumu kombinētā testa programma 7. klasē

Pamatizglītības programmas licence (PDF)


Uzņemšanas noteikumi JEPVĢ 10. klasē 2017./2018. mācību gadā

1. JEPVĢ uzņem skolēnus ar pamatskolas izglītību, kuriem Apliecībā par pamatizglītību (atzīmju lapā) atzīmes nav zemākas par 4 ballēm.

2. Skolēni var iesniegt dokumentus uz jebkuru programmu. Ieskaitīšana programmā notiek, pamatojoties uz divu iestājpārbaudījumu (matemātikā rakstos un latviešu valodā rakstos) rezultātiem. Ieskaitīti tiek skolēni, kuri abos pārbaudījumos ir uzrādījuši pietiekamas zināšanas.

3. Humanitārajā programmā, pirmkārt, ņem vērā latviešu valodas testa rezultātus,komerciālajā, matemātikas un dabaszinību, programmā, pirmkārt ņem vērā matemātikas darba rezultātus, vispārīgajā programmā – abu iestājpārbaudījumu rezultātus.

4. Skolēni, kuri abos pārbaudījumos uzrādījuši pietiekamas zināšanas, bet konkursa dēļ nav uzņemti kādā programmā, var pieteikties uz citu programmu, ja ir brīvas vietas.

5. Bez iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti skolēni:
kuriem vidējā atzīme Apliecībā par pamatizglītību (atzīmju lapā) ir vismaz 7;
kuri pēdējā pamatskolas gadā ieguvuši 1. – 3. vietu vai atzinību novada, valsts vai atklātajās olimpiādēs;

Iesniedzamie dokumenti:
1.Direktoram adresēts iesniegums, kurā norādīta vēlamā programma (iesnieguma veidlapas izsniegs kancelejā).
2.Apliecība par pamatizglītību.
3.Dzimšanas apliecības kopija.
4.Foto kartiņas (2 gab. 3 x 4 cm).
5.Olimpiāžu sasniegumus apliecinoši dokumenti.
6.Iesniegums par dzīvošanu internātā (ja nepieciešams, veidlapu izsniegs kancelejā).


Dokumentus pieņems:
12. jūnijā 9.00 – 16.00
13. jūnijā 8.00 – 10.30

Iestājpārbaudījumi notiks 13. jūnijā
11.00 – latviešu valoda
12.00 – matemātika

Informācija pa tālruni – 65321663