Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi Jāņa  Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (JEPVĢ) 7. klasē 2018./2019. mācību gadā

1.Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) izglītības programmā 7. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuru 6. klases liecībā mācību sasniegumi ir novērtēti ar 4 ballēm un augstāk.

2.Bez iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti skolēni:

  • kuri pēdējos divos gados ir ieguvuši godalgotas vietas dažāda mēroga olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās,
  • gada vidējā atzīme nav zemāka par 6 ballēm.

3.Pārējie skolēni kārto iestājpārbaudījumu.

Iesniedzamie dokumenti:

1.Direktoram adresēts vecāku iesniegums
Iesnieguma forma (DOC) – var aizpildīt elektroniski un atsūtīt parakstītu ar e-parakstu uz adresi preiluvalstsgim@pvg.edu.lv, – var izdrukāt un aizpildīt ar roku un parakstīt, – var aizpildīt elektroniski un izdrukāt un parakstīt ar roku (izdrukātos iesniegumus iesniegt skolas kancelejā).
2.Liecības kopija, uzrādot oriģinālu.
3.Olimpiāžu un konkursu sasniegumus apliecinoši dokumenti.
4.Foto kartiņas (2 gab. 3 x 4 cm).
5.Iesniegums par dzīvošanu internātā, ja nepieciešams (veidlapu izsniegs kancelejā). 

Stundu plāns (PDF)

Pamatizglītības programmas licence (PDF)


Uzņemšanas noteikumi JEPVĢ 10. klasē 2018./2019. mācību gadā

1. Ģimnāzijas 10. klasē uzņem skolēnus ar pamatskolas izglītību, kuriem Apliecībā par pamatizglītību (atzīmju lapā) atzīmes nav zemākas par 4 ballēm.

2. Skolēni var iesniegt dokumentus uz jebkuru programmu. Ieskaitīšana programmā notiek, pamatojoties uz iestājpārbaudījuma (matemātikā un latviešu valodā rakstos) rezultātiem. Ieskaitīti tiek skolēni, kuri  pārbaudījumā ir uzrādījuši pietiekamas zināšanas.

3. Skolēni, kuri abos pārbaudījumā uzrādījuši pietiekamas zināšanas, bet konkursa dēļ nav uzņemti kādā programmā, var pieteikties uz citu programmu, ja ir brīvas vietas.

4. Bez iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti skolēni:
kuriem vidējā atzīme Apliecībā par pamatizglītību (atzīmju lapā) ir vismaz 7;
kuri pēdējos divos gados ieguvuši godalgotas vietas dažāda mēroga olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Direktoram adresēts iesniegums, kurā norādīta vēlamā programma (iesnieguma veidlapas izsniegs kancelejā).
2. Apliecība par pamatizglītību.
3. Olimpiāžu un konkursu sasniegumus apliecinoši dokumenti.
4. Foto kartiņas (2 gab. 3 x 4 cm).
5. Iesniegums par dzīvošanu internātā, ja nepieciešams (veidlapu izsniegs kancelejā).

Informācija pa tālruni: 65321663