Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi Jāņa  Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (JEPVĢ) 7. klasē 2020./2021. mācību gadā

Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) izglītības programmā 7. klasē konkursa kārtībā pēc vidējās gada atzīmes 6. klases liecībā uzņem izglītojamos, kuru 6. klases liecībā mācību sasniegumi ir novērtēti ar 4 ballēm un augstāk.

Iesniedzamie dokumenti:

1.Direktoram adresēts vecāku iesniegums (iesnieguma forma elektroniskai aizpildei (DOCX)):
– var aizpildīt un atsūtīt parakstītu ar e-parakstu uz adresi preiluvalstsgim@pvg.edu.lv,
– var aizpildīt, izdrukāt, parakstīt, noskenēt/nofotografēt un atsūtīt uz adresi preiluvalstsgim@pvg.edu.lv,
– var aizpildīt, izdrukāt,  parakstīt un iesniegt klātienē skolas kancelejā,
Iesnieguma veidlapu manuālai aizpildīšanai var saņemt un aizpildīt klātienē skolas kancelejā.
2.Liecība vai sekmju izraksts (atsūtot elektroniski un uzrādot oriģinālu vecāku sapulcē augustā).
3.Foto kartiņas (2 gab. 3 x 4 cm) (var iesniegt vecāku sapulcē augustā).

Dokumentus pieņems:
elektroniski no 1. – 18.jūnijam.
skolas kancelejā no 8.-18. jūnijam  (900– 1400)).

Informatīvo sapulci 7.klases skolēnu vecākiem plānojam 27. augustā plkst. 17.30 (iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai)

Tālr. 65321663, 27837790 (kanceleja), 29103598 (direktore)

Pamatizglītības izglītības programmas stundu plāns 

 


Uzņemšanas noteikumi JEPVĢ 10. klasē 2020./2021. mācību gadā

1. Ģimnāzijas 10. klasē uzņem skolēnus konkursa kārtībā pēc vidējās atzīmes Apliecībā par pamatizglītību un kuriem sekmju izrakstā atzīmes nav zemākas par 4 ballēm.

2. Iesniedzamie dokumenti:

1. Direktoram adresēts iesniegums ar pielikumu (iesnieguma forma elektroniskai aizpildei (DOCX), iesnieguma pielikums Vispārīgā un humanitārā programmai (DOCX), iesnieguma pielikums Matemātikas, dabaszinību un IT programmai (DOCX)):
– var aizpildīt un atsūtīt parakstītu ar e-parakstu uz adresi preiluvalstsgim@pvg.edu.lv,
– var aizpildīt, izdrukāt, parakstīt, noskenēt/nofotografēt un atsūtīt uz adresi preiluvalstsgim@pvg.edu.lv,
– var aizpildīt, izdrukāt,  parakstīt un iesniegt klātienē skolas kancelejā,
Iesnieguma veidlapu manuālai aizpildīšanai var saņemt un aizpildīt klātienē skolas kancelejā.
2. Apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (ja iesniedz elektroniski, tad jāsūta uz epasta adresi preiluvalstsgim@preili.lv ieskenētu vai fotografētu attēlu failu formātā).
3. Foto kartiņas (2 gab.3×4 cm) (iesniegt augusta sapulcē)

Dokumentus pieņems:
elektroniski no 1. – 18.jūnijam.
skolas kancelejā no 8.-18. jūnijam  (900– 1400)).

Informatīvo sapulci uzņemtajiem 10.klases skolēniem plānojam 25. augustā plkst. 11.00 (iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai)

Tālr. 65321663, 27837790 (kanceleja), 29103598 (direktore)

Vispārējās vidējās izglītības programmu stundu plāni no 2020./2021. mācību gada (PDF)