Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas stundu plāns

Izglītības jomas un mācību priekšmeti 7.klase 8.klase 9.klase
Valoda
Latviešu valoda 3 3 3
Angļu svešvaloda 3 3 3
Otrā svešvaloda 3 3 2
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika 7 7 7
Informātika 2 1 2
Bioloģija 1 1 2
Fizika 2 2
Ķīmija 2 2
Ģeogrāfija 2 2 2
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas vēsture 1 1 1
Pasaules vēsture 1 1 1
Sociālās zinības 1 1 1
Mājturība un tehnoloģijas 1
Sports 3 3 2
Māksla
Literatūra 2 2 2
Mūzika 1 1 1
Vizuālā māksla 1 1 1
Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā 32 34 34