Izglītības programmas

JĀŅA EGLĪŠA PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA PIEDĀVĀ

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU

Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas stundu plāns (kods 23013111)
Programmā tiek piedāvāti padziļinātai apguvei eksaktie mācību priekšmeti: matemātika, bioloģija, fizika, ķīmija.

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmas stundu plāns (kods 31012011)
Humanitārajā programmā padziļinātai apguvei tiek piedāvāta latviešu valoda un literatūra, pirmā svešvaloda, kā arī vēl divas svešvalodas. Programma ieteicama ģimnāzistiem, kurus interesē humanitārā cikla priekšmeti un kuri vēlas sagatavoties tālākām valodu, vēstures vai jurisprudences studijām, vai arī apgūt kādu no specialitātēm Kultūras akadēmijā un citās augstskolu humanitāro un sociālo zinātņu programmās.

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmas (komerczinību) stundu plāns (kods 31014011)
Programma izveidota 1995. gadā, iesaistoties Dānijas -Latvijas komercizglītības projektā. Programmā padziļinātai apguvei tiek piedāvāta matemātika, biznesa ekonomiskie pamati un lietišķā informātika, kā arī ievads speciālo priekšmetu – tirgzinību, grāmatvedības, lietvedības apgūšanā. Pēc šīs programmas apguves absolventiem ir iespējas sekmīgi turpināt izglītību augstskolu ekonomikas, biznesa vadības un sociālo zinātņu programmās vai uzsākt uzņēmējdarbību.

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas stundu plāns (kods 31013011)
Dabaszinību programmā tiek piedāvāti padziļinātai apguvei eksaktie mācību priekšmeti: matemātika, bioloģija, fizika, ķīmija. Pēc šīs programmas apguves absolventiem ir iespējas sekmīgi turpināt izglītību lielākajā daļā augstskolu.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas stundu plāns (kods 31011011)
Vispārīgā programma paredz vispārizglītojošās vidusskolas programmas apguvi ar profilkursu lietišķajā informātikā un biznesa ekonomikas pamatos. Pēc šīs programmas apguves absolventiem ir iespējas sekmīgi turpināt izglītību gandrīz visās valsts augstskolās.