PROJEKTI
P
reiļu novada Izglītības pārvalde

.

Datums


Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.8.3.4.0/16/I/001
"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

 

Projekta
LOGO
30.08.2017.
- - - - - - - - - - - -
  Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta kopējās izmaksas (euro) Finansējuma avots un veids Projekta īstenošanas laiks no-līdz (formāts MM.GGGG)    

 

Projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Tiks sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Finansējuma saņēmējs IKVD. Līgums noslēgts 2017.gada 30.augustā starp IKVD un Preiļu novada domi (Nr. P6-13/06).
Finansējums pēc plāna.

ESF, Valsts budžets 16.03.2017-31.12.2022

 

 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30.11.2017.
- - - - - - - - - - - -
2017./2018.m.g. 1.semestrī projektā iesaistījās Preiļu 1.pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, Pelēču pamatskola un Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola.
Izstrādāti un apstiprināti atbalstam 37 izglītojamo individuālie plāni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15.02.2018.
- - - - - - - - - - - -
2017./2018.m.g. 2.semestrī projektā iesaistījās Preiļu 1.pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, Pelēču pamatskola, Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.
Izstrādāti un apstiprināti atbalstam 50 izglītojamo individuālie plāni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15.10.2018.
- - - - - - - - - - - -
 
2018./2019.m.g. 1.semestrī Preiļu 1.pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, Pelēču pamatskola un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.
Izstrādāti un apstiprināti atbalstam 54 izglītojamo individuālie plāni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.02.2019.
- - - - - - - - - - - -
2018./2019.m.g. 2 .semestrī projektā iesaistījās Preiļu 1.pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, Pelēču pamatskola, Salas pamatskola un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.
Izstrādāti un apstiprināti atbalstam 85 izglītojamo individuālie plāni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15.10.2019.
- - - - - - - - - - - -
2019/2020.m.g. 1 .semestrī projektā iesaistījās Preiļu 1.pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, Pelēču pamatskola, Salas pamatskola un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.
Izstrādāti un apstiprināti atbalstam 89 izglītojamo individuālie plāni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.02.2020.
- - - - - - - - - - - -
 
2019/2020.m.g. 2 .semestrī projektā iesaistījās Preiļu 1.pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, Pelēču pamatskola, Salas pamatskola un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.
Izstrādāti un apstiprināti atbalstam 100 izglītojamo individuālie plāni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21.12.2020.
- - - - - - - - - - - -
 
2020/2021.m.g. 1 .semestrī projektā iesaistījās Preiļu 1.pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, Pelēču pamatskola un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.
Izstrādāti un apstiprināti atbalstam 88 izglītojamo individuālie plāni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18.06.2021.
- - - - - - - - - - - -
 
2020/2021.m.g. 2 .semestrī projektā iesaistījās Preiļu 1.pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, Pelēču pamatskola un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.
Izstrādāti un apstiprināti atbalstam 87 izglītojamo individuālie plāni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21.12.2021.
- - - - - - - - - - - -

 
2021/2022.m.g. 1 .semestrī projektā iesaistījās Aglonas vidusskola, Galēnu pamatskola, Riebiņu vidusskola, Rušonas pamatskola,Vārkavas vidusskola,
Preiļu 1.pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, Pelēču pamatskola, Salas pamatskola un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.
Izstrādāti un apstiprināti atbalstam 97 izglītojamo individuālie plāni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.02.2022.
- - - - - - - - - - - -
 

2021/2022.m.g. 2.semestrī projektā iesaistījās Aglonas vidusskola, Galēnu pamatskola, Riebiņu vidusskola, Rušonas pamatskola,Vārkavas vidusskola,
Preiļu 1.pamatskola, Pelēču pamatskola un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.
Izstrādāti un apstiprināti atbalstam 79 izglītojamo individuālie plāni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.12.2022.
- - - - - - - - - - - -
2022/2023.m.g. 1.semestrī projektā iesaistījās Aglonas vidusskola, Galēnu pamatskola, Riebiņu vidusskola, Rušonas pamatskola, Vārkavas pamatskola, Preiļu novada Salas sākumskola un Pelēču pamatskola.
Izstrādāti un apstiprināti atbalstam 41 izglītojamā individuālie plāni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31.05.2023.
- - - - - - - - - - - -
2022/2023.m.g. 2.semestrī projektā iesaistījās Aglonas vidusskola, Galēnu pamatskola, Riebiņu vidusskola, Rušonas pamatskola, Vārkavas pamatskola un Pelēču pamatskola.
Izstrādāti un apstiprināti atbalstam 44 izglītojamo individuālie plāni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
. .
. .
.

.