Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas stundu plāns

Priekšmeti 10.klase 11.klase 12.klase Kopā
Latviešu valoda un literatūra 4 4 5 13
Vēsture 2 2 2 6
1. svešvaloda (angļu v.) 3 3 3 9
2.svešvaloda
(vācu vai krievu )
3 3 3 9
Matemātika 6 6 6 18
Sports 3 3 3 9
Informātika 2 1 3
Bioloģija 2 2 2 6
Ķīmija 3 2 2 7
Fizika 3 3 3 9
Bioloģija, Ķīmija, Fizika (izvēlas vienu papildus) 2 2 2 6
Mūzika vai vizuālā māksla (izvēlās vienu) 2 2 4
Kulturoloģija 1 2 3
Ģeogrāfija 1 2 3
Programmēšana 1 1 1 3
KOPĀ 36 36 36 108