PREIĻU RAJONA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS - 2005./2006.m.g.
E-PASTS: preilubjc@pvg.edu.lv

... ja tu gribi savā rokā ko pārveidot, tad tev ir jānāk te un jāmācās vēl smalkākas - neredzamas taureņu dejas. (...)
Tu pārveidosi savas līnijas. Dejodams. Jo nav tiesa, ka katrs ir savas laimes kalējs.
Bet ir tiesa, ka katrs pats ir savas laimes taurenis.
/Imants Ziedonis/

I N F O   L A P A 2006./2007.m.g.

Nr.12.-2006.08. Nr.13.-2006.09. Nr.14.-2006.09. Nr.15.-2006.10. Nr.16.-2006.10. Nr.17.-2006.11.
Nr.18.-2006.11. Nr.19.-2006.12. Nr.01.-2007.01. Nr.02.-2007.01. Nr.03.-2007.02. Nr.04.-2007.02.
Nr.05.-2007.03. Nr.06.-2007.03.        
           

I N F O   L A P A 2005./2006.m.g.

  Nr.12.-2005.08.   Nr.13.-2005.09.   Nr.14.-2005.09.   Nr.15.-2005.10.   Nr.16.-2005.10.   Nr.17.-2005.11.
  Nr.18.-2005.11.   Nr.19.-2005.12.   Nr.20.-2005.12.   Nr.01.-2006.01.   Nr.02.-2006.01.   Nr.03.-2006.02.
  Nr.04.-2006.02.   Nr.05.-2006.03.   Nr.06.-2006.03.   Nr.07.-2006.04.   Nr.08.-2006.04.   Nr.09.-2006.05.
  Nr.10.-2006.05. Nr.11.-2006.06.        

NOLIKUMI 2004./2005.m.g.

Do-re-mi (2004.11.) Kori (2004.11.) Teātris (2004.11.)

I N F O   L A P A 2004./2005.m.g.

  Nr.12.-2004.09.   Nr.13.-2004.09.   Nr.14.-2004.10.   Nr.15.-2004.10.   Nr.16.-2004.11.  Nr.17.-2004.11.
 Nr.18.-2004.12.  Nr.19.-2004.12.  Nr.01.-2005.01.  Nr.02.-2005.01.  Nr.03.-2005.02.  Nr.04.-2005.02.
  Nr.05.-2005.03.   Nr.06.-2005.03.   Nr.07.-2005.04.    Nr.08.-2005.04.    Nr.09.-2005.05.    Nr.10.-2005.05.

I N F O   L A P A 2003./2004.m.g.

PREIĻU RAJONA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS - 2003./2004.m.g.
E-PASTS: preilubjc@pvg.edu.lv

Mūsu adrese - Raiņa bulvāris 26, Preiļi, LV-5301;
Izvēlies: Namiņa darbības shēma
Vārds
- . . . savējiem NAMIŅŠ
Dzimšanas diena
- 1963. gada 1. novembris
Direktors - Aija Caune  53-81394, mob.9221574
Metodiskais kabinets - tālr.53-81396, tel./fax.53-81395
Dežurants - 53-81397
Strādā - 27 talantīgi  pedagogi un 4 atsaucīgi tehniskie darbinieki
Mācās - 739 bērni un jaunieši
Vecums - no 3 gadiem līdz . . .
Mērķauditorija - bērni un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, pedagogi, vecāki
Var izglītoties - 28 interešu izglītības programmās (51 grupās)
 Nr.9.-2003.08.  Nr.10.-2003.09.  Nr.11.-2003.09.  Nr.12.-2003.10.  Nr.13.-2003.10.  Nr.14.-2003.11.
 Nr.15.-2003.11.  Nr.16.-2003.12.   Nr.17.-2003.12.    Nr.01.-2004.01.    Nr.02.-2004.01.   Nr.03.-2004.02.
  Nr.04.-2004.02.   Nr.05.-2004.03.   Nr.06.-2004.03.   Nr.07.-2004.04.   Nr.08.-2004.04.   Nr.09.-2004.05.
  Nr.10.-2004.05.   Nr.11.-2004.06.        

I N F O   L A P A 2002./2003.m.g.

Nr.1.-2003.01. Nr.2.-2003.02. Nr.3.-2003.02.  Nr.4.-2003.03.  Nr.5.-2003.03.  Nr.6.-2003.04.
 Nr.7.-2003.04.  Nr.8.-2003.05.       .

A R H Ī V S

  2002./2001.m.g. 2000./2001.m.g. 1999./2000.m.g.
.
I n t e r e š u   i z g l ī t ī b a s   p r o g r a m m a s:
Vizuālā māksla
Radošā darbnīca "Krāsu draugi", papīra rokdarbu pulciņš "Papīrgrauzis"
Lietišķā māksla
Aušanas grupa "Atspole", ādas apdares grupa "Zalktis", batikošanas un zīda apgleznošanas grupa "Madara", mīksto rotaļlietu izgatavošanas pulciņš "Lāčuks", mezglošana, tērpu dizains
Teātris
Teātra grupa "Haoss", dramatiskais kolektīvs, teātrasporta grupa "Aplis"
Mūzika
Vokālais ansamblis "Lāsītes", vokālais ansamblis "Smaidiņi", studija "Mazās lāsītes", zēnu vokālais ansamblis, meiteņu vokālais ansamblis, jauktais vokālais ansamblis
Dejas
Ritma grupa "Elīze", tautas deju kolektīvi, sporta deju klubs
Valodas
Angļu valoda
Klubiņi
"Tev, meitene!", "Saimniecīte", "Kāpēcis"
Dzīvesziņa
Folkloras ansamblis "Pelēcīši", "Darbs ar apdāvinātiem  bērniem"
Vides izglītība
Floristika, floristika un kolāžas, "Dabas skola"
. . .
K ā   m ē s   s t r ā d ā j a m
Nodarbības notiek - NAMIŅA telpās Raiņa bulvārī 26, bērnudārzā "Pasaciņa", Preiļu Valsts ģimnāzijā, Dravnieku pamatskolā, Preiļu 1.pamatskolā, Vārkavas vidusskolā, Pelēču pamatskolā, Sīļukalna pamatskolā, Rušonas pamatskolā, Salas pamatskolā, Jersikas pamatskolā,  Aglonas vidusskolā
Darba formas - *pulciņi, *grupas, *klubiņi, *darbnīcas, *studijas, *konkursi, *skates, *izstādes, *koncerti, *semināri, *praktiskās nodarbības, *apmācība, *konsultācijas, *kursi, *projekti, *ideju tirdziņi, *tikšanās, *festivāli, *forumi, *salidojumi, *ekskursijas, *turnīri, *nometnes, *skolēnu pašpārvalde, *diskusijas, *informācijas dienas, *lekcijas
Tradīcijas *Namiņa diena, *Ziemassvētku dāvanu tirdziņš, *Modes skate, *Noslēguma izstāde, *Tēvzemes nedēļa, *konkurss "Erudīts", *konkurss 2.-4.klašu skolēniem, *Rūķu darbnīcas.
Strādājam ar skolu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, klašu audzinātājiem, rajona pulciņu skolotājiem, skolu avīžu redaktoriem, skolu skolēnu pašpārvalžu līderiem.
Varam piedāvāt metodisko literatūru interešu izglītībā (1746 vienības) un metodisko  materiālu apkopojumu (207 sadaļas).
Pieaugušajiem organizējam - *seminārus, *lekcijas, *metodiskās konsultācijas, *pieredzes apmaiņas pasākumus, *tikšanās, *kursus interešu izglītībā, *ekskursijas uz ārzemēm.
Aktīvi piedalāmies Preiļu rajona kultūras dzīves aktivitātēs.
Sadarbojamies rajonā un republikā ar vispārizglītojošām mācību iestādēm, interešu izglītības iestādēm, NVO, VJIC, Valsts bērnu tiesību aizsardzības centru, Latvijas pieaugušo izglītības apvienību, Latvijas Bērnu kultūras atbalsta fondu, rajona pašvaldībām, presi, rajona centrālo bibliotēku, rajona lietišķās mākslas un vēstures muzeju
. . .
N A M I Ņ A   h i m n a
Māja, kurā dzīvo brīnums
Attaisi ar roku durvis
Pameklē, kur slēpjas burvis -
Tas, kurš visu māk un prot.
Apkārt jaunu draugu sejas.
Izmēģini savas spējas.
Varbūt Dievs tev arī prasmi dos.
Mūsu namiņš - tavs ir arī,
Ko tu gribi, to tu dari.
Dod mums roku, nebaidies nekā.
Vari dziedāt, vari dejot,
Vari zīmēt, vari spēlēt
Un ar prieku vienmēr dari tā
Un uz visiem jautājumiem
Atbildes tu sameklēsi,
Lai cik viltīgs nebūs jautājums.
Un ar gadiem, kas tu būtu,
Tu ar smaidu atcerēsies
Gadus tos, kad biji tu pie mums.
PIEDZIEDĀJUMS
Šajā mājā piedzimst brīnums,
Šajā mājā rodas brīnums,
Šajā mājā dzīvo brīnums, brīnums.
PIEDZIEDĀJUMS
Šajā mājā piedzimst brīnums,
Šajā mājā rodas brīnums,
Šajā mājā dzīvo brīnums, brīnums.
PIEDZIEDĀJUMS
Šajā mājā piedzimst brīnums,
Šajā mājā rodas brīnums,
Šajā mājā dzīvo brīnums, brīnums.
Igors Kolosovs un Daina Erte
.
 NAMIŅĀ kā margrietiņas plaukst bērnu sapņi, lido fantāzijas, kā madaras smaržo sirsnīgums.
 Te nāk tie, kuri vēlas radošas domas un sapņus realizēt īstenībā. Te sev nodarbi var atrast tie, kuri grib pilnveidot sevi, kuri vēlas uzzināt ko jaunu un interesantu. Te mācās iepazīt un izprast skaistumu. Tieši namiņā var saskarties ar kaut ko nezināmu, bet aizraujošu ...

Te īstenojas sapņi, un ir brīži, kad mēs visi ielūkojamies
B  R  Ī  N  U  M  Ā