Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodisk
ā darba ciklogramma

(septembris 2014)  

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

01.

 

ZINĪBU DIENA

Izglītības iestādēs

 

Septembris

Turpinās audzēkņu uzņemšana 2014./2015.mācību gada interešu izglītības programmās. Iesnieguma veidlapas pieejamas PnBJC metodiskajā kabinetā un www.pbjc.edu.lv.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

01.-14.

 

BALTIJAS CEĻA STUNDA

Izglītības iestādēs

 

02.

13.00-15.00

Informatīvi izglītojošs pasākumu „TE KAUT KAS NOTIEK!”

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

02.-09.

13.00-18.00

ATVĒRTO DURVJU dienas Namiņā

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

05.-07.

 

Vasaras skola Latgales, Vidzemes un Sēlijas reģiona folkloras skolotājiem

Līvānos

VISC

11.

10.30

Mūzikas MA vadītāju seminārs.

Piedalās I.Rožinska-PVĢ

Rīgā

VISC

12.

15.00

Seminārs sporta skolotājiem

PnBJSS

PNIP, PnBJSS

16.

10.30

Seminārs filozofijas un kulturoloģijas skolotājiem

Rīgā

VISC

16.-17.

10.00

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi „Scenārijs-sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats”

Rīgā

VISC

17.

10.00

Seminārs izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu līderiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

16.-18.

 

Tautas deju kolektīvu vadītāju Deju svētku repertuāra precizēšanas seminārs

Rīgā,

VEF KN

VISC

18.

10.00

Vizuālās mākslas MA vadītāju seminārs

Piedalās M.Abricka-Preiļu 1.psk.

Rīgā, Mārupes vsk.

VISC

18.

10.30

Interešu izglītības iestāžu direktoru un novadu pašvaldību interešu izglītības speciālistu seminārs.

 Piedalās A.Caune- PnBJC

Rīgā

VISC

22.-26.

 

Drošības nedēļa

 

 

22.

13.00

Seminārs izglītības iestāžu direktora vietniekiem audzināšanās darbā un ārpusstundu darba organizatoriem, Klašu audzinātāju MA vadītājiem

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC;PNIP

24.

14.00

Konkurss „Spice 2014”.

Pieteikties līdz 22.09. plkst. 12.00

Preiļu 1.psk. darbnīcās

PNIP; PnBJC

25.

10.00

Pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu un sākumskolas direktoru vietnieku izglītības jomā seminārs

Rīgā

VISC

25.

10.30

Seminārs audzināšanas darba koordinatoriem pašvaldībās. Piedalās D.Prodniece-_Preiļu 1.psk.

Rīgā

VISC

26.

10.00

Novadu vides interešu izglītības koordinatoru seminārs. Piedalās A.Kolosova-PnBJC

Rīgā

VISC

26.-28.

 

Bērnu nometņu vadītāju salidojums

 

VISC

29.

13.00

Neklātienes konkursa „MAZS BIJ TĒVA NOVADIŅŠ” noslēguma pasākums.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

30.

10.30

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pašvaldību koordinatoru 2.sanāksme.

Piedalās A.Caune- PnBJC

Rīgā

VISC

01.09.2014. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko

Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html