Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodisk
ā darba ciklogramma

(AUGUSTS 2014)
IZMAIŅAS 25.08.2014

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

18.-22.

 

Kursi „Pedagogu profesionālo kompetenču  pilnveide darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Iekļaujošās izglītības veicināšana valstī” (36 st.).

Rīgā

Rīgas V. Avotiņa pamatskola – attīstības centrs, VISC

19.

10.00

Pedagoģiski medicīniskā komisija.

Pieteikšanās līdz 15.08. tel.25928800

PNIP

PNIP

20.

10.00

Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām sporta un atpūtas pasākums viesu namā „Ēdene”

Pie Bicānu ez. Gelenovas parkā

PNIP PIP

20.

6.00- 21.00

Bioloģijas, ģeogrāfijas un vēstures skolotāju pieredzes apmaiņas mācību ekskursija pa Mazsalacas novadu (Skaņaiskalns, salmu granulu ražotne, robotizētais lopkopības uzņēmums). Dalības maksa līdz 10 Euro. Pieteikšanās līdz 13.08. 65322332 vai 26377833

Mazsalacas apkārtne, Skaņākalna dabas parks.

PNIP

20.

10.00-13.00

E klases apmācības izglītības iestādēm:

PII Pasaciņa 1. grupa;

Nodarbību vadītājs: Persijs Ģederts

PVĢ 108.kab.

IT centrs

21.

10.-13.00

E klases apmācības izglītības iestādēm:

Preiļu mūzikas un mākslas skola

Nodarbību vadītājs: Persijs Ģederts

PVĢ 108.kab.

IT centrs

21.

14.00-17.00

E klases apmācības izglītības iestādēm:

PII Pasaciņa 2. grupa;

Nodarbību vadītājs: Persijs Ģederts

PVĢ 108.kab.

IT centrs

21.

 

IP vadītāju un izglītības iestāžu vadītāju konference „Izglītība. Attīstība. Tendences.” Pieteikšanās elektroniski, aizpildot anketu http://www.14.lv/reg/

Rīgā, Biznesa augstskola „Turība”

IZM

21.

 

15. Skolotāju kongress „Tautas tradīcijas nacionālas izglītības saturā”. Pieteikšanās no katras skolas individuāli.(skat info).

Rīgā, Kultūras un izglītības centrā „Ziemeļblāzma”

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienība un IZM

22.

10.00-13.00

E klases apmācības izglītības iestādēm:

Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola

Nodarbību vadītājs: Persijs Ģederts

PVĢ 108.kab.

IT centrs

22.

14.00-17.00

E klases apmācības izglītības iestādēm:

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs

Nodarbību vadītājs: Persijs Ģederts

PVĢ 108.kab.

IT centrs

26.

10.00

Izglītības iestāžu direktoru vietnieku izglītības jomā un MA vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs

IP

PNIP

27.

10.00-13.00

E klases apmācības izglītības iestādēm:

Preiļu novada Salas pamatskola un Priekuļu pamatskola

Nodarbību vadītājs: Juris Erts.

PVĢ 108.kab.

IT centrs

27.,29.

 

Iepazīšanās ar Preiļu novada izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam ( atsevišķs grafiks)

Izglītības iestādes

Novada dome, PNIP

28.

12.00

Seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem

PVĢ

PNIP

28.

12.00

Seminārs sākumskolas skolotājiem

Preiļu 1.psk. sarīkojumu zālē

PNIP

28.

14.00-18.00

 Skolotāju konference, tikšanās ar izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāju Initu Juhņēviču. Koncertprogrammā - Baltinavas Tautas teātris

Preiļu KC

PNIP

29.-30.

 

Preiļu novada svētki

Preiļu novadā

Novada dome

25.08..2014. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko

Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html