Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodisk
ā darba ciklogramma

(Maijs, jūnijs  2014)
(izmaiņas 13.05.2014.)
(izmaiņas 15.05.2014.)

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

06.,07.

11.00

Seminārs „Mediatoru darbs bērnu ar speciālām vajadzībām atbalstam”

Novada domes zālē

IIC, PNIP

06.

10.00

Skolēnu pašpārvalžu KOPSAPULCE „Tādi mēs esam!”.

Preiļu 1.psk.

Preiļu nov. BJC,

Preiļu 1.psk.

No 06.

 

Sākas audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2014./2015.mācību gadam

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

07.

 

Valsts pārbaudes darbs mācībvalodā 6.kl.

Skolās

VISC

07.

13.00

Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate

Preiļu kultūras nams

Preiļu nov.

BJC

08.-09.

10.00

Vieglatlētikas sacensības (visas vec.grupas)

BJSS stadionā

Preiļu BJSS

12.

10.00-15.00

Izglītības iestāžu vadītāju pieredzes seminārs Pelēču pagastā. Dalību pieteikt līdz 08.05.

Pelēči, Ārdava

PNIP

13.

 

Valsts pārbaudes darbs matemātikā 6.kl.

Skolās

VISC

Līdz 13.

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa-izstādes „Trejdeviņas saules lec”  2.kārta.

Rēzeknē

VISC

13.

 

Piedalīšanās Latgales novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Trejdeviņas saules lec” 2.kārtas Radošajā dienā

Rēzeknes Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”

VISC

14.

 

Mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA vadītāju seminārs. Piedalās U.Čerpakovskis- Preiļu 1.psk.

Rīgā

VISC

14.

10.00-14.00

Pieredzes apmaiņas seminārs bioloģijas skolotājiem

(nepieciešami apavi āra nodarbībām). Dalību pieteikt līdz 08.05. Izbraukšana 9.45

Vārkavas psk.

PNIP

14.

 

Valsts pārbaudes darbs valsts valodā 3.kl.

Skolās

VISC

14.

10.00

ZINĀTNISKI  PRAKTISKĀ KONFERENCE

„Kompetenču pieejā balstīta vērtībizglītība pirmsskolā un sākumskolā”

DU

DU, VISC

15.

 

Valsts pārbaudes darbs valsts valodā 6.kl.

Skolās

VISC

16.

 

Pēdējais zvans 9.,12.kl. skolēniem

Skolās

 

17.

 

Skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa fināls

Rīgā

VISC

19.-30.

 

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tehniskās jaunrades pulciņu audzēkņu darbu Mācību gada noslēguma izstāde.

Preiļu nov.

BJC

Preiļu nov.

BJC

19.

 

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.kl.

Skolās

VISC

20.

 

Valsts pārbaudes darbs dabaszinībās 6.kl.

Skolās

VISC

21.-22.

 

Eksāmens mācībvalodā (latviešu) 9.kl. (r/m)

Skolās

VISC

21.-22.

 

Centralizētais eksāmens valsts valodā 9.kl. (r/m)

Skolās

VISC

22.

7.00-21.00

Ķīmijas, fizikas, matemātikas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs. Dalību pieteikt līdz 15.05.

MC„Lielvārdi”,

Maizes ceptuve „”Lāči”, energoefektivitātes centrs Jūrmalā

PNIP

23.

 

Centralizētais eksāmens 12.kl. matemātikā

Skolās

VISC

24.

 

Dalība tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda”

Balvos

VISC

26.

 

Seminārs „Latvijas vēstures mantojums. Pretrunīgā vēsture.” Pieteikšanās dalībai elektroniski aizpildot anketu līdz 19.05.! Vienlaicīgi pieteikšanās transportam

IP e-pastā vai 65322332.

Latvijas Okupācijas muzejā

Latvijas Okupācijas muzejs, PNIP

26.-27.

 

Eksāmens informātikā 12.kl.(r/pr.)

Skolās

VISC

27.

 

Centralizētais eksāmens vēsturē 12.kl.

Skolās

VISC

27.

 

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts

Preiļu novada KC

Preiļu nov.

BJC

28.-29.

 

Eksāmens svešvalodā 9.kl.

Skolās

VISC

29.

 

Centralizētais eksāmens bioloģijā 12.kl.

Skolās

VISC

30.

12.00

Valsts un starpnovadu olimpiāžu uzvarētāju, interešu izglītības un audzināšanas darba jomu konkursu, skašu uzvarētāju apbalvošana

Preiļu novada KC

PNIP

Preiļu nov.BJC

Precizēs

 

Izglītības iestāžu 1.-4.klašu skolēnu neklātienes konkurssa„MAZS BIJ TĒVA NOVADIŅŠ, BET DIŽENI TURĒJĀS” noslēguma pasākums

Preiļu nov. BJC

Preiļu nov. BJC

Precizēs

 

Noslēguma seminārs - radoša darbnīca „Interešu izglītības un audzināšanas darba loma izglītības procesā” izglītības iestāžu direktora vietniekiem audzināšanas darbā, ārpusstundu darba organizatoriem, klašu audzinātāju MK vadītājiem

Vietu precizēs

Preiļu nov. BJC

02.-03.

 

Eksāmens mācībvalodā (krievu) 9.kl.

Skolās

VISC

03.

 

Centralizētais eksāmens ķīmijā 12.kl.

Skolās

VISC

03.

6.00-22.00

Mājturības un vizuālās mākslas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Valmieras novadā. Dalību pieteikt līdz 27.05. IP e-pastā vai 65322332.

Rūjiena, Valmiera

PNIP

04.

9.00

Sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs.

Dalību pieteikt līdz 28.05.

Riebiņu vsk.

PNIP

04.

 

Eksāmens ģeogrāfijā 12.kl.

Skolās

VISC

05.

 

Centralizētais eksāmens fizikā 12.kl.

Skolās

VISC

06.

 

Eksāmens matemātikā 9.kl.

Skolās

VISC

09.

 

Eksāmens mācībvalodā (krievu) 12.kl. ( r/m)

Skolās

VISC

10.

 

Eksāmens vēsturē 9.kl.

Skolās

VISC

11.

 

Eksāmens ekonomikā 12.kl.

Skolās

VISC

18.

 

Sporta skolotāju MA vadītāju seminārs.

Piedalās F.Pušņakovs-PVĢ

Ogrē

VISC

 

28.04.2014. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko

Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html