Preiļu novada Izglītības pārvalde (PNIP)
metodisk
ā darba ciklogramma

(Aprīlis 2014)

izmaiņas 23.04.2014.

 

 

Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Organizators

01.

10.00

Stāstnieku konkursa „Anekdošu virpulis” 2014 fināls

Rīgas Latviešu biedrības namā

VISC

No 01.

 

Vizuālās mākslas olimpiādes uzvarētāju darbu ceļojošā izstāde

Pa skolām

PNIP

01.

17.00

Skolu teātru svētki

Preiļu KC

Preiļu 2.vsk.

01.

11.00

Starpnovadu vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru un jaukto koru saiets – konkurss.

Preiļu Valsts ģimnāzijā

Preiļu novada BJC

02.

9.30

Atklātā Latgales novada kulturoloģijas olimpiāde 10.-12.kl.

Rēzeknes VĢ

Rēzeknes IP

02.

10.00

Izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu līderu seminārs

Preiļu novada

BJC

Preiļu novada

BJC

03.

11.00

Latgales novada skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss

Jēkabpilī

VISC

03.

11.00

B. Martuževai veltīts skatuves runas konkurss vidusskolēniem

Balvos

Balvu Centrālā bibliotēka

03.

10.00

Vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāju seminārs. Piedalās M.Abricka-Preiļu 1.psk.

Rīgā

VISC

03.

9.30

Austrumlatvijas atklātā ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl.

RVĢ

Rēzeknes IP

04.

10.00

Valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9.kl.

Rīgā

VISC

04.

10.00

Datorātrrakstīšanas sacensības

Preiļu Valsts ģimnāzijā

PNIP

04.

12.00

Latgales novada datorātrrakstīšanas sacensības

Preiļu Valsts ģimnāzijā

PNIP, PVĢ

04.-05.

14.00

Atklātā astronomijas olimpiāde 8.-12.kl.

Rīgā, LU

LU

06.

13.00

Mazo vokālistu konkurss „Cālis 2014”.

Dalību pieteikt līdz 31.03.

Preiļu KC

Preiļu novada BJC

08.

11.00

Latgales novada jaukto koru konkurss- skate

Jēkabpilī

VISC

08.

10.30

Seminārs audzināšanas darba koordinatoriem. Piedalās D.Prodniece- Preiļu 1.psk.

Rīgā

VISC

08.

10.00

Interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes sanāksme. Piedalās A.Caune-Preiļu BJC

Rīga

VISC

09.

9.30

Starpnovadu olimpiāde fizikā 8.kl.

Preiļu VĢ

PNIP

09.

10.00

4.kl.konkursa „Tik vai cik”4.kārta

Preiļu 1.psk.

PNIP

10.

10.00

Seminārs pirmsskolas iestāžu vadītājām un 5-6 gadīgo grupu skolotājām „Aktuālais pirmsskolas izglītībā”

(1 skolotājs no katras iestādes).

Preiļu novada dome

PNIP

10.

12.00

Starpnovadu sākumskolas audzēkņu koncerts

Preiļu 1.psk.

PNIP

10.-11.

10.00

Valsts olimpiāde fizikā 9.-12.kl.

Rīgā

VISC

11.

11.00

Reģionālā olimpiāde angļu valodā 9.kl.

Bauskā

Bauskas IP

11.-12.

15.00

Smiltenes novada mājturības un tehnoloģiju skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs

Preiļu 1.psk.; MMS; Aglona

PNIP

12.

10.00

Latgales atklātā matemātikas olimpiāde 4.kl.

Daugavpilī Centra vsk.

Daugavpils

12.

10.00

Atklātā mūzikas olimpiāde

Rīgā

VISC

12.

11.00

Vokālās mūzikas konkursa „BALSIS 2014” fināls.

Rīgā

VISC

13.

10.00

Atklātā fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

LU; Daugavpils Centra vsk.

VISC

14.

10.30

Sociālo zinību MA vadītāju seminārs. Piedalās N.Šņepste-Preiļu 1.psk.

Rīgā

VISC

16.

11.00

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursu laureātu pasākums „RADOŠĀ DIENA”

Preiļu novada

BJC

Preiļu novada

BJC

16.

9.30

Starpnovadu olimpiāde ķīmijā 8.kl.(uzdevumus skolotāji iesūta līdz 07.04.), dalībnieku pieteikšana līdz 10.04.

PVĢ

PNIP

Līdz 18.

 

Izglītības iestāžu 1.-4.klašu skolēnu neklātienes konkurss „MAZS BIJ TĒVA NOVADIŅŠ, BET DIŽENI TURĒJĀS” 4.kārta.

Preiļu novada

BJC

Preiļu novada

BJC

22.

10.00

Pavasara kross, pieredzes apmaiņas seminārs sporta skolotājiem

Aglonā

PNIP, Preiļu BJSS

23.

17.00

Mūsdienu deju kolektīvu festivāls „KAD GALVĀ PAVASARIS”

Preiļu KN

Preiļu novada BJC

14.-24.

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss-izstāde „Trejdeviņas saules lec”. 1.kārta.

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

24.

11.00

Tehniskās jaunrades konkurss „APKĀRT AUTO”

Preiļu novada

BJC

Preiļu novada

BJC

24.

13.00

Dienvidlatgales bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums

Līvāni

VISC

24.

10.00

Fizikas skolotāju MA vadītāju seminārs.

Piedalās M.Lisova- PVĢ.

Rīgā

VISC

24.

11.00

5.-9.klašu koru skate Latgalē.

Rēzeknē

VISC

25.

10.00

Līvānu novada atklātā fizikas olimpiāde 8.kl.

Rudzātu vsk.

Līvānu IP

26.-27.

 

Valsts SkZPD konference

Rīgā

VISC

25.

15.00

Ebreju kultūras diena: Rīgas Ebreju kopienas radošo kolektīvu (Koris „Šofar”, Bērnu deju ansamblis „Maagaļ”) koncerts, piedalās Preiļu skolu pašdarbnieki.

Preiļu 1.psk.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs, PNIP

26.

11.00

J.Zābera piemiņai veltīts zēnu vokālistu konkurss „Aiviekstes lakstīgalas 2014”

Meirānu psk.

Biedrība „Meirāni”

27.

10.00

Matemātikas atklātā olimpiāde 5.-12.kl.

Rīgā

NMS

28.

10.00

Kulturoloģijas skolotāju MA vadītāju seminārs.

Rīgā

VISC

28.

10.00

Jāņa Pauniņa piemiņas turnīrs 64 lauciņu dambretē.

Dalību pieteikt līdz 23.04. 2014. 15.00

Preiļu novada BJC

Preiļu novada BJC

29.

11.00-17.00

Seminārs direktoru vietniekiem un MA vadītājiem „21.gs.skolotāja tēls”. Pieteikšanās L.Baško tālr.29502352

Preiļu novada domes zālē

PNIP

29.

10.00

Ķīmijas skolotāju MA vadītāju seminārs. Piedalās V.Pastare-PVĢ.

Rīgā

VISC

30.

9.00

Pedagoģiski medicīniskā komisija

PNIP

PNIP

30.

 

I Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivāls

Jēkabpils

VISC

06.

 

Skolēnu pašpārvalžu kopsapulce „Tādi mēs esam”.

Pieteikuma anketu iesniegt līdz 25.04.2014.

Preiļu 1. psk.

Preiļu novada BJC

 

26.03.2014. IP skolu metodiskā darba speciālists V.Karpušenko

Tālr.65322332; Mob.26377833; E-pasts: preiluipmc@pvg.edu.lv
PNIP mājas lapa
: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html