Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas stundu plāns

Mācību priekšmets

10.klase

11.klase

12.klase

Kopā

Latviešu valoda un literatūra

5

5

5

15

Vēsture

2

2

2

6

Matemātika

4

4

4

12

1. svešvaloda (angļu v.)

4

5

5

14

2. svešvaloda
(vācu v. vai krievu v. )

3

3

3

9

Sports

3

3

3

9

Informātika

2

1

1

4

Fizika

3

3

3

9

Bioloģija

2

2

2

6

Ķīmija

3

2

2

7

Mūzika vai vizuālā māksla
(izvēlās vienu)

2

2

4

Ekonomika

1

2

3

Ģeogrāfija

2

1

3

Politika un tiesības

1

1

2

Kulturoloģija

1

2

3

Tehniskā grafika

2

2

KOPĀ

36

36

36

108