Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmas (komerczinību) stundu plāns

Priekšmeti 10.klase 11.klase 12.klase Kopā
Latviešu valoda un literatūra 5 5 5 15
Vēsture 2 2 2 6
1. svešvaloda (angļu v.) 3 3 4 10
2.svešvaloda
(vācu vai krievu)
3 3 3 9
Matemātika 6 6 6 18
Informātika 2 2 2 6
Sports 3 3 3 9
Dabaszinības 3 3 2 8
Mūzika vai vizuālā māksla
(izvēlās vienu)
2 2 4
Ekonomika 2 2 2 6
Ģeogrāfija 1 2 3
Politika un tiesības 1 1 2
Ētika 2 2
Kulturoloģija 1 2 3
Grāmatvedība 1 1 2
Tirgzinības 1 1 1 3
Lietvedība 1 1
KOPĀ 35 36 36 107